Betingelser for samhandel

Ethvert brug af enhver ydelse PR3 tilbyder sker på kundens eget ansvar og risiko. PR3 påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der transmitteres til og fra kundens ydelse via Internettet, herunder heller ej rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m.. PR3 er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via Internettet igennem PR3’s ydelser.

PR3 fraskriver sig ethvert ansvar for tab som kunden måtte lide i forbindelse med manglende forbindelse til PR3’s ydelser fra Internettet, uanset årsagen til den manglende adgang.

PR3 er ikke ansvarlige for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skade eller datatab i forbindelse hermed. PR3 fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil. PR3 kan ikke i noget tilfælde kræves erstatning for kundens driftstab, tab på avance, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

PR3 er ikke ansvarlige for fejl i trykket ved levering af tryksager, herunder stavefejl, såfremt kunden enten selv har stået for tryk eller har godkendt korrektur.

PR3 kan endvidere ej holdes erstatningspligtig. I så fald at PR3 skulle holdes ansvarlig, vil krav om erstatning eller anden kompensation i intet tilfælde kunne overstige 25% af den fakturerede ydelse ekskl. moms.

I tilfælde af at PR3 uforudset ikke i stand til at levere det aftalte produkt, forbeholder PR3 sig retten til at annullere ordrer uden økonomiske konsekvenser – dog vil evt. forudbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Udlevering af kildefiler: Når det enkelte job er udført, og betaling herfor er registreret, udleverer PR3 gerne kildefiler i form af InDesign-, Illustrator eller Photoshopfiler (ved udlevering af mange filer, kan der beregnes et administrations-gebyr, til dækning af tidsforbruget herfor). Evt. stockphotos anvendt i opgaven udleveres ikke, da disse er indkøbt af PR3 udelukkende til brug for anvendelse i den på gældende opgave. Kunden er altid velkommen til selv at levere stockphotos til de enkelte opgaver.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre PR3 måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for kunden.